Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Προσλήψεις στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (προκήρυξη)

Ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας.... από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας & έως 31-07-2015, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Αθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-2015, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού -Αθλητισμού, νυν Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε ο δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.


Δείτε τη σχετική προκήρυξη ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση συμμετοχής – έντυπο με κριτήρια επιλογής

• Αντίγραφο Πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.

• Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (δύο όψεων).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

• Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.

• Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας, και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

• Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα της ΓΓΑ, ή επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα (Δημοτικές ενότητες Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης), σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί από τον ΟΑΠΠΑ σε αντικείμενο το οποίο συμπεριλαμβάνει ενεργή συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης. Β) ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

• Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

• Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μο-νογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.