Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

ΝΕΡΙΤ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΔΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο της «Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ιντερνετ και Τηλεόρασης» (ΝΕΡΙΤ ΑΕ) μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των... μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο http://www.minpress.gr/, περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των υποψηφίων.

Το Εποπτικό Συμβούλιο της «Νέας Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Ιντερνετ και Τηλεόρασης» (ΝΕΡΙΤ ΑΕ) μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, προχώρησε στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα κατά προτίμηση στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών και σε τομείς συναφείς προς αυτόν, ή και γενικότερα στους τομείς της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, την ικανότητα να αναπτύσσουν και να μεταδίδουν ένα όραμα για τη λειτουργία της εταιρείας, να αντιλαμβάνονται σφαιρικά τα συστήματα και τις διαδικασίες και να προτείνουν συγκεκριμένες συστάσεις και πρακτικές λύσεις. Επίσης, ηγετικές ικανότητες για τη διοίκηση της εταιρείας, ιδίως ικανότητα να διευθύνουν, να θέτουν στόχους, να κινητοποιούν και να αναπτύσσουν ομάδες, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας, ικανότητα να ενεργούν με την απαιτούμενη ανεξαρτησία, ευθυκρισία, εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και υπό συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων, επαρκή γνώση ξένων γλωσσών, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων επικοινωνίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Επιπλέον ανάμεσα στα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι, οι υποψήφιοι να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτουν τίτλους σπουδών ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού επίπεδου στους τομείς της οικονομίας, ή της νομικής, ή της διοίκησης, ή της έρευνας και λήψης αποφάσεων, ή της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ή άλλου τομέα συναφούς προς το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, ενώ θα θεωρηθεί πλεονέκτημα να έχουν επαρκή επαγγελματική εμπειρία ανάλογη του τίτλου σπουδών τους μετά τη λήψη του ή/και επαρκή διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Ακόμα ενασχόληση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό πλαίσιο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eposy@minpress.gr με την επισύναψη βιογραφικού σημειώματος, και καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 6η Σεπτεμβρίου.