Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Τελευταία ημέρα αιτήσεων για τους υποψήφιους διοικητές και υποδιοικητές των Νοσοκομείων

Ως το σήμερα το μεσημέρι ισχύει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος για τις θέσεις διοικητών και υποδιοικητών στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού.

Σύμφωνα με την ...Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι πρέπει είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή να κατέχουν αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ιδρύματος του εξωτερικού.

Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, με έμφαση στην διοίκηση, στα οικονομικά, στην πληροφορική μονάδων υγείας ή εμπειρία διοίκησης, με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα σε μία (1) Υγειονομική Περιφέρεια, για το σύνολο των Φορέων εποπτείας της και για μία μόνο θέση (διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή).
Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής :

(α) αίτηση , 
(β) πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae),
(γ) Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης.

Η αίτηση θα περιλαμβάνει :

(α) τα στοιχεία του αιτούντος, 
(β) τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον (διοικητής ή αναπληρωτής διοικητής), και 
(γ) την Υγειονομική Περιφέρεια της επιλογής του υποψηφίου. 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα των κατά τόπους Υγειονομικών Περιφερειών (Υ. ΠΕ.) σε κλειστό φάκελο, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα κάτωθι:

Υπουργείο Υγείας
… Υγειονομική Περιφέρεια 
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου

Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Η σχετική πρόσκληση καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς συμπλήρωση για κάθε ενδιαφερόμενο, έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης στην διεύθυνση: hc-crete.gr – Νέα, Ανακοινώσεις.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι οφείλουν, υποχρεωτικά, να συμπληρώσουν στον διαδικτυακό τόπο www.moh.gov.gr την σχετική ηλεκτρονική Φόρμα με όλα τα αιτούμενα στοιχεία.

Στην περίπτωση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους, στην Διεύθυνση: Σμύρνης 26 , Ηράκλειο Κρήτης , ΤΚ 71201, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ.- 15.00.

Οι κλειστοί φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το γενικό πρωτόκολλο της 7Ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων και συμπλήρωσης της σχετικής ηλεκτρονικής Φόρμας ορίζεται η 27/03/2013 και ώρα 15:00΄.

Στην περίπτωση αποστολής της εν λόγω αίτησης, με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Αρμόδια για την συγκέντρωση και καταχώρηση των αιτήσεων για την 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, ορίζεται η Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της υπηρεσίας.

Στους σχετικούς καταλόγους που θα συνταχθούν, θα αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων (όνομα, επίθετο, αριθμ. Πρωτ.) κατά αλφαβητική σειρά. Θα συνταχθούν δύο διαφορετικοί κατάλογοι, ανάλογα με την θέση (Διοικητή – Αναπληρωτή Διοικητή) για την οποία ο υποψήφιος ενδιαφέρεται.

Κατ’ αντιστοιχία, οι αιτήσεις που θα αποσταλούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, θα πρωτοκολλούνται επί του κλειστού φακέλου, κάτω ακριβώς από την σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών οι προαναφερόμενοι κατάλογοι με τα ονόματα των ενδιαφερομένων, ανά θέση (Διοικητή – Αναπληρωτή Διοικητή), σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή (CD), καθώς και οι κλειστοί φάκελοι με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα παραδοθούν, με προσωπική ευθύνη των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, στο Υπουργείο Υγείας, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Υγείας.

Οι εν ενεργεία Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία, θα πρέπει, επίσης, να υποβάλλουν σχετική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού εξετάσει την πληρότητα των στοιχείων του κάθε υποψηφίου, σε σχέση με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αξιολογεί τους υποψηφίους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 4, του άρθρου 2, του Ν. 4052/2012.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και συνεκτιμώντας το σύνολο των στοιχείων των υποψηφίων η Επιτροπή προχωρά στην κατάρτιση του τελικού καταλόγου αξιολόγησης, ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο τελικός αυτός κατάλογος θα περιλαμβάνει, κατ’ αύξουσα σειρά, διπλάσιο αριθμό επιλεγέντων από τον αριθμό των υφιστάμενων προς πλήρωση θέσεων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν δεν δύνανται να καταλάβουν θέση σε Φορέα της Υγειονομικής Περιφέρειας για την οποία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, εντός των ορίων του Νομού εντοπιότητάς τους.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι των Νομών Αττικής & Θεσσαλονίκης, καθώς και οι υποψήφιοι για τις διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της χώρας.Πηγή: flashnews.gr