Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Δικαιούχοι του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων 2013 στο Ρέθυμνο

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/23460 (περί Καθορισμού των κατηγοριών επιλεξιμότητας των δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων για το Πρόγραμμα 2013 της ....Δωρεάν Διανομής για την Ελλάδα, δικαιούχοι της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων είναι οι Φορείς Εκπροσώπησης με μέλη τους αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Ως Φορείς Εκπροσώπησης εννοούνται:

- Δήμοι ΠΕ Ρεθύμνης

- Ιερές Μητροπόλεις

- Ν.Π,Δ.Δ ( με παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας)

- Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με φιλανθρωπική δραστηριότητα

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Εκπροσώπησης προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής 2013, υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στη Διεύ-θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με συνοδευτικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία Φορέων Εκπροσώπησης καθώς και οδηγίες που θα τους χορηγηθούν από την παραπάνω υπηρεσία.

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2013.. Μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας οι υποβληθείσες αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Παράλληλα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (φυσικά πρόσωπα) ότι μπορούν να υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο σε ένα φορέα εκπροσώπησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και αντίγραφο ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου της οικογένειας. Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από το Δήμο. Τέλος σε περίπτωση αλλοδαπών Τρίτων χωρών απαιτείται αντίγραφο άδειας παραμονής σε ισχύ.

Οι παραπάνω αιτήσεις με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών των τελικών δικαιούχων γίνονται δεκτές στους φορείς εκπροσώπησης τους από 1η Μαΐου 2013 έως 31η Μαΐου 2013.

Στη συνέχεια όλοι οι παραπάνω επιλέξιμοι φορείς εκπροσώπησης οφείλουν έως τη 15η Ιουνίου 2013 να υποβάλλουν στην ΔΑΟΚ Ρεθύμνης τυποποιημένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση , έντυπη και ηλεκτρονική συγκεντρωτική κατάσταση των τελικών τους δικαιούχων καθώς και αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του διοικητικού ελέγχου στο 100% των αιτήσεων συμμετοχής των τελικών δικαιούχων του προγράμματος από την ΔΑΟΚ Ρεθύμνου.

Tα όρια οικογενειακού εισοδήματος σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ (στα οποία συνυπολογίζονται και οι επιδοτήσεις, επιδόματα και αυτοτελή φορολογούμενα ποσά σύμφωνα με συμπληρωματικές διευκρινιστικές του ΟΠΕΚΕΠΕ) διαμορφώνονται ως εξής:

Άπορο άτομο 7200 Ευρώ

Διμελείς οικογένειες 10700 Ευρώ

Τριμελείς οικογένειες 11520 Ευρώ

Τετραμελείς οικογένειες 14400 Ευρώ

Πενταμελείς οικογένειες 17280 Ευρώ

Για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος πέραν των 3 το όριο προσαυξάνεται κατά 2.880 Ευρώ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τα προστατευόμενα παιδιά λαμβάνονται ,όπως φαίνονται στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης 2012.Πηγή: flashnews.gr